QUỸ ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION

CUỘC THI TÌM KIẾM HỌC BỔNG VÀ TÀI TRỢ                            VỀ NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NĂM

2020-21

Do Hội Đồng Hiệp Hội Học Thuật Hoa Kỳ thực hiện

Hội Đồng Hiệp Hội Học Thuật Hoa Kỳ (American Council of Learned Societies, ACLS) xin mời các ứng viên gửi hồ sơ đến Chương Trình Nghiên Cứu Phật Giáo của Quỹ Robert H. N. Ho Family Foundation. Bằng việc hợp tác với Quỹ này, ACLS đem đến tập hợp các cuộc thi tìm kiếm học bổng và tài trợ nhằm mở rộng sự hiểu biết và cách diễn giải tư tưởng Phật Giáo trong học thuật và xã hội, củng cố các mạng lưới quốc tế về nghiên cứu Phật Giáo, và nâng cao tầm nhìn của những khuynh hướng cải tiến trong những nghiên cứu đó.

Học Bổng Luận Án

Trợ cấp một năm cho các ứng viên Tiến Sĩ để dành toàn thời gian thực hiện luận án

Học Bổng Sau Tiến Sĩ

Trợ cấp hai năm cho người mới nhận bằng Tiến Sĩ để ở tại một trường đại học với mục đích nghiên cứu, viết bài và giảng dạy

Học Bổng Nghiên Cứu

Trợ cấp cho những học giả có bằng Tiến Sĩ, không hạn chế về khoảng thời gian kể từ khi nhận bằng Tiến Sĩ

Tài Trợ cho những Ấn Bản Phê Bình và Bản Dịch Học Thuật

Tài trợ hợp tác cá nhân cho việc tạo ra những ấn bản phê bình, biên dịch những bản văn kinh điển, và biên dịch những tác phẩm học thuật hiện đại

Học Bổng Tân Giáo Sư

Tài trợ nhiều năm cho các trường cao đẳng và đại học để thiết lập hoặc mở rộng việc giảng dạy về nghiên cứu Phật Giáo

Đây là cuộc thi toàn cầu. Không hạn chế đối với nơi làm việc được đề xuất, quốc tịch của ứng viên hoặc ngôn ngữ của tác phẩm cuối cùng. Hồ sơ đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh. Thông tin đầy đủ về chương trình và hồ sơ đăng ký hiện có tại www.acls.org/programs/buddhist-studies/

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký Học Bổng và Tài Trợ: ngày 16 tháng 11 năm 2020

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký học bổng Tân Giáo Sư dành cho các tổ chức: ngày 8 tháng Giêng năm 2021

Để biết thêm thông tin, xin gửi email đến [email protected].