• AM2017_Fellows

  ACLS Fellows Candacy Taylor, Ellen Muehlberger, and Lina Verchery presented their research at the 2017 ACLS Annual Meeting.

 • AHPMeritKagugo

  African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

 • Buddha

  The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Thai

Loading...

มูลนิธิครอบครัวโรเบิร์ตเอชเอ็นโฮ

 เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาในสาขาพุทธศาสนศึกษา

ปีการศึกษา 2016-2017

บริหารจัดการโดยสภาอเมริกันของการเรียนรู้ด้านสังคม

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกไม่มีการจำกัดหัวข้อของงานวิจัยที่นำเสนอสัญชาติของผู้สมัครหรือภาษาที่ใช้ในการเขียนงานวิจัยในลำดับสุดท้ายสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.acls.org/programs/buddhist-studies/.

 กำหนดส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา: 15 พฤศจิกายน 2016

ทุนการศึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

มีค่าใช้จ่ายมอบให้ผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิตที่อุทิศเวลาให้กับการเตรียมทำวิทยานิพนธ์:โดยระยะเวลาของทุนการศึกษาอาจใช้ในการลงวิจัยภาคสนามการวิจัยงานเอกสารการวิเคราะห์ผลการการวิจัยหรือการเขียนงานวิจัย 

 • ค่าตอบแทน: $30,000
 • มอบให้ต่อเนื่องเป็นเวลา10 เดือนโดยเริ่มต้นตั้งแต่30กันยายน2017เพื่ออุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการวิจัย
 • ข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับผู้สมัครระดับดุษฎีบัณฑิตยกเว้นการทำวิจัยและการเขียนงานวิจัยต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่15เมษายน2017

ทุนการศึกษาระดับสูงกว่าดุษฎีบัณฑิต

มอบทุนการศึกษาค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา2ปีเพื่อเรียบเรียงงานวิจัยสำหรับการตีพิมพ์หรือเพื่อเริ่มต้นงานวิจัยใหม่เป็นครั้งแรกหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรียบร้อยแล้วควรเข้าสอน1ชั้นเรียนต่อปี 

 • ค่าตอบแทนรายปี: $55,000พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางอีก$5,000
 • ทุนการศึกษาระยะเวลา2ปีต้องเริ่มต้นระหว่างวันที่1กรกฎาคม2017ถึง30กันยายน2018
 • ต้องได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1มกราคม2013ถึง31พฤษภาคม2017

ทุนการศึกษาความร่วมมือด้านการวิจัย

ทุนการศึกษาความร่วมมือด้านการวิจัยให้การสนับสนุนงานวิจัยแบบสหวิทยาการหรือการเปลี่ยนถ่ายสหวิทยาการโดยเน้นความสำคัญไปที่งานวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างๆหรือกับสาขาวิชาการอื่นๆงานวิจัยระดับนานาชาติหรืองานวิจัยหลายภาษาจะได้รับการพิจารณาก่อน

 • ค่าตอบแทนสูงสุด: $200,000
 • ทุนการศึกษา1-2ปีต้องเริ่มต้นระหว่างวันที่1กรกฎาคม2017ถึง 30กันยายน2018
 • ผู้รับทุนการวิจัยสามารถเบิกทุนการศึกษาได้สูงสุด$65,000ในช่วงระยะเวลา9เดือนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนจากการสอน (และได้สูงสุด$23,000ในช่วงฤดูร้อนที่ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอน) และสามารถขอเบิกทุนการศึกษาสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัยได้
 • ทีมวิจัยอาจประกอบไปด้วยผู้เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน2คนขึ้นไปและควรเป็นผู้ที่มาจากสถาบันเดียวกัน
 • ผู้รับทุนการศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนในสถานหนึ่งเพื่อทำการวิจัยศึกษาหรือเขียนงานวิจัย

ทุนวิจัย

 •   ทุนการศึกษา (สูงสุด9เดือน) สำหรับงานวิจัยและการงานเขียนงานวิจัยในสาขาพุทธศาสนศึกษาต้องมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น
 • ค่าตอบแทน: สูงสุด$70,000
 • ระยะเวลาในการใช้ทุนการศึกษาต้องเริ่มหลังจากวันที่1กรกฎาคม2017และสิ้นสุดภายในวันที่30มิถุนายน2019
 • ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

 

ตำแหน่งอาจารย์ใหม่

 • มอบเงินทุนสนับสนุนสูงสุด$300,000 (มากกว่า4ปี) ให้กับสถาบันสำหรับตำแหน่งผู้สอนใหม่
 • เงินทุนที่มอบให้ควรใช้จ่ายเป็นเงินเดือนสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการวิจัยเท่านั้น
 • ทางสถาบันต้องรักษาพันธะผูกพันในการมอบตำแหน่งประจำตำแหน่งเตรียมสำหรับเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งประจำหรือในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งเตรียมสำหรับเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งประจำ

  ต้องเป็นตำแหน่งการจ้างงานระยะยาว

 • วันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครสำหรับตำแหน่งอาจารย์ใหม่: 11มกราคม2017