• AM2017_Fellows

  ACLS Fellows Candacy Taylor, Ellen Muehlberger, and Lina Verchery presented their research at the 2017 ACLS Annual Meeting.

 • AHPMeritKagugo

  African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

 • Buddha

  The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Nepali

Loading...

रोबर्टएच. एन. होफ्यामिलीफाउन्डेसन

बुद्धिष्टअध्ययनहरूमाफेलोशिपअनुदानप्रतिस्पर्धा

2016-17

शिक्षितसमाजकोअमेरिकनपरिषदद्वारासंचालित

 विश्वव्यापीप्रतिस्पर्धाहरूयसप्रकारछन्।प्रस्तावितकामगर्नेस्थान, निवेदकहरूकोनागरिकता, वालिखितअन्तिमउपजकोभाषाहरूकोविषयमाकुनैपनिप्रतिबन्धहरूछैनन्।कार्यक्रमकोजानकारीनिवेदनहरू  http://www.acls.org/programs/buddhist-studies/माउपलब्धछन्।

 भाइचारानिवेदनपेसगर्नेअन्तिममितिनोभेम्बर 15, 2016

निबन्धफेलोशिप

निबन्धतयारगर्नकोलागिपूर्णकालीनसमयदिनेगरीपीएचडीउम्मेदवारहरूकालागिछात्रवृत्ति: भाइचाराअवधिलाईस्थलगतकार्य, अभिलेखसम्बन्धीअनुसन्धान, जाँच-परिणामहरूकोविश्लेषण, तथालेखनकार्यकोनिम्तिप्रयोगगर्नसकिनेछ। 

 • छात्रवृत्ति: $30,000
 • सेप्टेम्बर 30, 2017 मासुरुगरी 10 महिनासम्निरन्तरनिबन्धकोलागिपूर्णकालीनसमयदिनुपर्छ
 • निबन्धकोनिम्तिसर्वेक्षणगर्नेलेखनकार्यगर्नेबाहेकपीएचडीडिग्रीकासम्पूर्णमापदण्डहरूलाईअप्रिल 15, 2017 भित्रपूरागरिसक्नुपर्छ।

पोष्टडक्टरलफेलोशिप

निबन्धलाईपुन: जाँचगरीप्रकाशनगर्नसकिनेहस्तलिपीकोरूपमातयारगर्नकोलागिवापीएचडीडिग्रीपूरागरिसकेपछिनयाँपरियोजनासुरुगर्नकोलागिविश्वविद्यालयमादुईवर्षेआवासअनुदान।हरेकवर्षएउटापाठ्यक्रमअध्यापनगराउनेकार्यलाईप्रोत्साहनदिइन्छ। 

 • वार्षिकछात्रवृत्ति: $55,000, साथै $5,000 भत्ताप्रदानगरिने
 • दुई-वर्षेफेलोशिपकोसुरुवातजुलाइ 1, 2017, सेप्टेम्बर 30, 2018 भित्रसुरुहुनुपर्छ
 • पीएचडीडिग्रीजनवरी 1, 2013 मेई 31, 2017 भित्रआधिकारिकरूपमाप्रदत्तगरिनुपर्छ

सहयोगपूर्णसर्वेक्षणफेलोशिप

सहयोगपूर्णफेलोशिपलेअन्तर-विषयवाबहु-विषयकार्यलाईसहयोगगर्छ।फरकबुद्धिस्टपरम्पराहरूलाईएक-अर्कासँगवाअर्कोविद्याविषयक्षेत्रहरूसँगसम्बन्धितगर्नेपरियोजनाहरूलाईमुख्यप्राथमिकतादिइनेछ।  अन्तराष्ट्रियबहुभाषिकपरियोजनाहरूलाईपनिप्राथमिकतादिइनेछ।

 • अधिकतमपुरस्कार: $200,000
 • एकदेखिदुई-वर्षेफेलोशिपकोसुरुवातजुलाइ 1, 2017, सेप्टेम्बर 30, 2018 भित्रसुरुहुनुपर्छ
 • फेलोशिपकार्यमासहभागीव्यक्तिहरूलेशिक्षाबाटअनुदानजारीगर्नसहायतागर्नकोलागिनौमहिनाकोअवधिकोलागि $65,000 सम्मकोरकम (विश्वविद्यालयकोपठ्यक्रमसंचालननहुनेगर्मीयाममा $23,000 सम्मकोरकम) अनुरोधगर्नसक्छन्।परियोजनाखर्चहरूकालागिपनिअनुदानरकमअनुरोधगर्नसकिनेछ।
 • समूहमादुईवात्यसभन्दाबढीसहयोगपूर्णव्यक्तिहरूसमावेशहुनुपर्छ, उनीहरूउहीसंस्थाबाटनहुनुराम्रो।

सहभागीव्यक्तिहरूलेएउटास्थानमासंयुक्तसर्वेक्षण, अध्ययन, वालेखनकार्यकोलागिकम्तीमापनितीनमहिनाबिताउनुपर्छ।

सर्वेक्षणफेलोशिप:

 बुद्धिष्टअध्ययनमासर्वेक्षणलेखनकार्यकोनिम्ति (नौमहिनासम्मका) फेलोशिपहरू, एउटामहत्त्वपूर्णविद्वत्तापरिणामकोप्रस्तावगरिनुपर्छ।

 • छात्रवृत्ति: $70,000 सम्
 • फेलोशिपकोअवधिजुलाइ 1, 2017 पछिसुरुभएरजुन 30, 2019 माअन्त्यहुनुपर्छ।
 • निवेदनकोमितिमानिवेदकहरूलेपीएचडीडिग्रीवासोसरहकोउपाधिप्राप्तगरिसकेकोहुनुपर्छ।  

नयाँप्राध्यापनकार्य

 • नयाँशिक्षणपदकोलागिएकसंस्थालाईबीउअनुदानकोरूपमा $300,000 (चारवर्षभन्दाबढी) रकमप्रदानगरिन्छ
 • प्रदानगरिएकोअनुदानरकमतलब, लाभ, सर्वेक्षणखर्चहरूकोनिम्तिमात्रैप्रयोगगरिनुपर्छ।
 • उक्तपदलाईस्थायी, आजीवनपद, वा, आजीवनप्रणालीनभएकोहकमा, दिर्घकालीनपदकोरूपमाकायमराख्नेकार्यमासंस्थाप्रतिबद्धहुनुपर्छ। 

 नयाँप्राध्यापनकार्यकोलागिअनुदाननिवेदनपेसगर्नेअन्तिममितिजनवरी 11, 2017