• AM2017_Fellows

    ACLS Fellows Candacy Taylor, Ellen Muehlberger, and Lina Verchery presented their research at the 2017 ACLS Annual Meeting.

  • AHPMeritKagugo

    African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

  • Buddha

    The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Lao

Loading...

ມູນນິທິຄອບຄັວ THE ROBERT H. N. HO

ເຊິນຮ່ວມແຂ່ງຂັນເພື່ອທຶນການສຶກສາແລະທຶນ ເລື້ອງການສືກສາພຸດທະສາດສະໜາ

ປີ 2017-18

ບໍລິຫານໂດຍ the American Council of Learned Societies

The American Council of Learned Societies (ACLS) ເຊີນສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເພື່ອທຶນຂອງໂຄງການມູນນິທິ Robert H. N. Ho ເລື້ອງການສືກສາພຸດທະສາດສະໜາໃນການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິ, ACLS ສະເຫນີໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນເພື່ອທຶນການສຶກສາແລະທຶນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການແປຄວາມຫມາຍຂອງຄວາມຄິດທາງພຸດທະສາສະຫນາໃນການສຶກສາແລະສັງຄົມເພື່ອເສິມສ້າງເຄືອຂ່າຍສາກົນຂອງການສຶກສາພຸດທະສາສະຫນາແລະເພື່ອເພີ່ມການເບິ່ງເຫັນກະແສນະວັດກໍາໃຫມ່ໃນການສຶກສາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ທຶນການສຶກສາການຂຽນປະລິນຍາເອກ
(Dissertation Fellowships)

ທຶນການສຶກສາຫນຶ່ງປີ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາເອກ ສໍາລັບການກະກຽມຢ່າງເຕັມເວລາ ເພື່ອຂຽນປະລິນຍາເອກ 

 

ທຶນການສຶກສາຮຽນປະລິນຍາເອກ
(
Postdoctoral Fellowships)

ທຶນການສຶກສາສອງປີ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາ ປະລິນຍາເອກຫຼ້າສຸດ  ສໍາລັບເຮສິເດນໃນວິທະຍາໄລ 
ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ
ການຂຽນແລະການສອນ

 

ທຶນການສຶກສາເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ
(
Research Fellowships)

ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກວິຊາການ ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາເອກບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບເວລາຈາກປະລິນຍາເອກ  

 

ທຶນເພື່ອການແກ້ໄຂແນວວິຈານແລະ
ການແປເພື່ອການສຶກສາ
 
(Critical Editions and 
Scholarly Translations)

ການຊ່ວຍເຫຼືອຮ່ວມກັນແລະທຶນຂອງບຸກຄົນ ສໍາລັບການແກ້ໄຂແນວວິຈານ ການແປບົດບົດເລື່ອງການປະຕິບັດຄູບາ (canonical texts)ແລະການແປວຽກງານວິຊາການທີ່ທັນສະໄຫມ   

 

ຕໍາແຫນ່ງສາດສະດາຈານໃຫມ່
(
New Professorships)

ທຶນຫຼາຍປີ ໃຫ້ວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອເພື່ອສ້າງ ຫຼືຂະຫຍາຍການສອນໃນການສຶກສາພຸດທະສາສະຫນາ  

                       

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກງານທີ່ໄດ້ສະເຫນີສັນຊາດຂອງຜູ້ສະຫມັກຫຼືພາສາຂອງຜົນງາຍທີຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນອັນສຸດທ້າຍໃບສະຫມັກຕ້ອງສົ່ງເປັນພາສາອັງກິດ
ຂໍ້ມູນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໂປແກຼມທີ່ຄົບຖ້ວນມີຢູ່ທີ່ www.acls.org/programs/buddhist-studies/.

ມື້​ກໍາ​ນົດສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂໍທຶນການສຶກສາແລະທຶນ: 15 ເດືອນພະຈິກ 2017
ມື້​ກໍາ​ນົດສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະຖາບັນສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງສາດສະດາຈານ: 10ເດືອນມັງກອນ 2018

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂປດສົ່ງອີເມວຫາ BuddhistStudies@acls.org.