• AM2017_Fellows

  ACLS Fellows Candacy Taylor, Ellen Muehlberger, and Lina Verchery presented their research at the 2017 ACLS Annual Meeting.

 • AHPMeritKagugo

  African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

 • Buddha

  The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Lao

Loading...

ມູລະນິທິຄອບຄົວໂຣເບິດເອຈເອັນໂຮ

ເປີດການແຂ່ງຂັນຮັບທຶນການສຶກສາດ້ານຊາວພຸດສຶກສາປະຈໍາປີ

2016-17

ບໍລິຫານງານໂດຍສະພາອາເມລິກາຂອງການຮຽນຮູ້ດ້ານສັງຄົມ

 

ນີ້ແມ່ນການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສະຖານທີເຮັດວຽກ, ສັນຊາດຂອງຜູ້ສະໝັກຫຼືພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນສະໝັກຂໍ້ມູນໂຄງການແລະໃບສະໝັກສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ http://www.acls.org/programs/buddhist-studies/

ສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກທຶນການສຶກສາໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ : 15ພະຈິກ2016

ທຶນການສຶກສາໃນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ເງິນເດືອນສໍາລັບຜູ້ສະໝັກລະດັບປະລິນຍາເອກທີ່ຈະສະລະເວລາເຕັມຮູບແບບເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ:ໄລຍະເວລາຂອງທຶນການສຶກສາອາດຈະໃຊ້ສໍາລັບການລົງພາກສະໜາມວິໄຈເອກະສານວິເຄາະຜົນການວິໄຈຫຼືການຂຽນວິໄຈ

 • ເງິນເດືອນ$ 30,000 
 • 10 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນທຸ່ມເທເຕັມເວລາເພື່ອຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ30 ກັນຍາ2017 
 • ຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດສໍາລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກຍົກເວັ້ນການວິໄຈແລະການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສໍາເລັດໃນເດືອນເມສາ15, 2017. 

ທຶນການສຶກສາຫຼັງລະດັບປະລິນຍາເອກ

ງົບປະມານທຶນໄລຍະສອງປີສໍາລັບການອາໄສຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອແກ້ໄຂທົບທວນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຕີພິມເຜີຍແຜ່ໄດ້ຫຼືເພື່ອໃຊ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນການເຮັດໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີເປັນຄັ້ງທໍາອິດພາຍຫຼັງຈາກການສໍາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາເອກການຮຽນການສອນໃນໜຶ່ງຫຼັກສູດຕໍ່ປີໄດ້ມອບທຶນດັ່ງນີ້

 • ທຶນການສຶກສາປະຈໍາປີ55,000ໂດລາສະຫະລັດບວກກັບຄ່າການຍ້າຍສະຖານທີໃນການເຮັດວິໄຈອີກ 5,000ໂດລາສະຫະລັດ
 • ທຶນການສຶກສາສອງປີເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ1 ກໍລະກົດ2017 ເຖິງ30ກັນຍາ2018 
 • ລະດັບປະລິນຍາເອກໄດ້ຮັບການມອບໃບຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ1, 2013 ແລະເດືອນພຶດສະພາ31, 2017

ທຶນການສຶກສາຮ່ວມມືດ້ານການວິໄຈ

ທຶນການສຶກສາດ້ານຄວາມຮ່ວມມືຈະສະໜັບໜູນການເຮັດວຽກແບບລວມໝູ່ຫຼືແລກປ່ຽນດ້ານເຮັດວຽກແບບລວມໝູ່ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພຸດທະສາສະໜາແບບດັ້ງເດີມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະບ່ອນຫຼືສາຂາວິຊາການອື່ນໆລວມທັງການສະໜັບສະໜູນໂຄງການລະກວ່າງປະເທດແລະໂຄງການຫຼາຍພາສາ.

 • ທຶນການສຶກສາສູງສຸດ:200,000 ໂດລາສະຫະລັດ
 • ໄລຍະທຶນໜຶ່ງປີເຖິງສອງປີຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ1ກໍລະກົດ2017ແລະ30ກັນຍາ2018 
 • ຜູ້ຮັບທຶນອາດຈະຂໍທຶນການສຶກສາໄດ້ເຖິງ65,000 ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບໄລຍະເວລາ 9ເດືອນໃນການຫາເງິນທຶນຈາກການສອນໜັງສື(ແລະເຖິງ$ 23,000 ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບເດືອນລະດູຮ້ອນໃນເວລາທີ່ວິທະຍາໄລແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຮຽນການສອນ) ເງິນທຶນກໍ່ອາດຈະຖືກເກັບເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການ
 • ທີມງານວິໄຈອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ຮ່ວມວິໄຈສອງຄົນຫຼືຫຼາຍກວ່າສອງຄົນທັງນີ້ຕ້ອງບໍ່ໄດ້ມາຈາກສະຖາບັນດຽວກັນ
 • ຜູ້ຮັບທຶນຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາສາມເດືອນໃນໜຶ່ງສະຖານທີ່ສໍາລັບການເຮັດການວິໄຈ, ສຶກສາຫຼືການຂຽນບົດວິໄຈຮ່ວມກັນ

ທຶນວິໄຈ

ທຶນການສຶກສາ (ກວມເອົາໄລຍະເວລາເຖິງເກົ້າເດືອນ) ສໍາລັບການວິໄຈແລະການຂຽນບົດໃນດ້ານຊາວພຸດສຶກສາຜົນຜະລິດທາງວິຊາການທີ່ສໍາຄັນຈະຕ້ອງເປັນຜົນຈາກໂຄງການທຶນການສຶກສາ

 • ເງິນຄ່າຄອງຊີບ: ໄດ້ຮັບເຖິງ70,000 ໂດລາສະຫະລັດ
 • ໄລຍະເວລາທຶນການສຶກສາຈະມອບຫຼັງຈາກວັນທີ 1 ກໍລະກົດ2017ແລະຈະຕ້ອງຈົບການສຶກສາພາຍໃນວັນທີ30ມິຖຸນາ2019 
 • ຜູ້ສະໝັກທຶນຈະຕ້ອງມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກຫຼືທຽບເທົ່າ

ຕໍາແໜ່ງສາດສະດາຈານໃໝ່

 • ທຶນການສຶກສາຫຼາຍເຖິງ 300,000 ໂດລາສະຫະລັດ(ຫຼາຍກ່ວາ4ປີ) ມອບໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ໄດ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຕໍາແໜ່ງທາງການສອນໃໝ່
 • ເງິນທຶນຄວນຈະໃຊ້ສະເພາພສໍາລັບເງິນເດືອນຜົນປະໂຫຍດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິໄຈເທ່ານັ້ນ
 • ສະຖາບັນການສຶກສາຈະຕ້ອງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໃຫ້ຖາວອນຫຼັງຈາກຄອງຕໍາແໜ່ງຫຼືຕໍາແໜ່ງໃນໄລຍະຍາວໃນລະບົບໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືຄອງຕໍາແໜ່ງ
 • ກໍານົດເວລາໃນການຍື່ນໃບສະໝັກສໍາລັບຕໍາແໜ່ງສາສະດາຈານໃໝ່: ວັນທີ11ມັງກອນ2017